Vedtægter for Omø Bryghus.

1.0         Selskabets navn og formål

1.1       Selskabets navn er Omø Bryghus ApS.

1.2       Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og brygning af øl samt andre fødevarer og nydelsesmidler og hermed forbundet virksomhed.

2.0         Selskabskapital, anparter og ejerbog

2.1       Selskabskapitalen er på nominelt 230.500 kr.

2.2       Selskabskapitalen er opdelt i anparter á nominelt 500 kr.

2.3       Hver anpart giver én stemme. Ingen anparter har særlige rettigheder.
 

2.4       Anpartshavere skal have tilknytning til Omø. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedr.                   tilknytningen til Omø afgøres af bestyrelsen.                  

2.5       Ingen anpartshaver kan erhverve mere end 20 % af anpartskapitalen.

2.6       Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets anpartshavere.


3.0
              Overgang af anparter

3.1       Overgang af anparter kan kun ske med samtykke af selskabets generalforsamling. Overgang omfatter enhver form for ejerskifte, hvad enten det sker ved salg, gave, bytte, arv, opløsning af ægteskab, sikkerhedsstillelse, kreditorforfølgning, retsforfølgning eller på anden måde.

3.2       Anpartshaveres fortegningsret ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen kan ikke overdrages til tredjemand.

4.0         Generalforsamling

4.1  Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned i et kalenderår.

4.2 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i Ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse.

 4.3  Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1)    Valg af dirigent

2)    Valg af referent

3)    Bestyrelsens beretning

4)    Godkendelse af årsrapport

5)    Orientering om budget

6)    Indkomne forslag

7)    Valg til bestyrelsen

8)    Valg af suppleanter til bestyrelsen

9)    Eventuelt

4.4. Forslag fra anpartshaverne skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal umiddelbart videresende sådanne forslag til anpartshaverne.

4.5 Beslutninger træffes på generalforsamlingen med almindeligt flertal. Undtaget herfra er beslutninger om vedtægtsændringer, idet der har kræves 2/3-dels flertal.

4.6 Der kan stemmes ved fuldmagt, men ingen anpartshaver kan samlet stemme med mere end 20% af anparterne.

5.0   Ledelse

5.1   Selskabets ledelse består af en bestyrelse på 5 – 7 personer, der er valgt af generalforsamlingen.

I ulige år vælges tre personer for en periode på 2 år. I lige år vælges to – fire personer, ligeledes for en periode på to år.

5.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en direktør og konstituerer sig selv.

5.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.4 Bestyrelsen leder selskabet i overensstemmelse med selskabets formål.

5.5 Bestyrelsen ansætter og afskediger eventuelt lønnet personale.

6.0                 Regnskabsår

6.1       Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår går fra den 1. september 2019 til 31. januar 2020.

 7.0                Tegningsregel

 7.1       Selskabet tegnes af bestyrelsen.

7.2       Ved økonomiske og juridiske dispositioner tegner direktør og et andet medlem af bestyrelsen selskabet i fællesskab.

8.0                 Elektronisk kommunikation

 8.1       Selskabet og anpartshaverne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

8.2       Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

8.3       Kommunikation mellem selskab og anpartshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

8.4       Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. september 2019.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 23. august 2020.
Ændret på generalforsamling den 7. januar 2021.